Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Blog

Som jeden z prvých blogerov denníka SME, kde som blogoval v rokoch 2004 - 2014. Z tohto obdobia pochádzajú aj tieto články.
V súčasnosti blogujem na Denníku N.

Komplikácie lekárskej starostlivosti – časť II.
Snáď neexistuje lekárska špecializácia, ba ani krajina vo svete, kde by sa v lekárskej praxi nestávali žiadne komplikácie. Sú súčasťou lekárskej praxe kdekoľvek vo svete. Hoci percento, resp. promile týchto komplikácií možno minimalizovať dostatočnou prípravou lekára i pacienta na výkon, aj keď sú splnené všetky potrebné podmienky, to ešte neznamená, že ku komplikácii nemôže prísť. V medicíne nie vždy platí, že dva a dva sú štyri. Riziko komplikácií a frekvencia ich výskytu jednoznačne stúpa s náročnosťou lekárskeho výkonu a dispozíciou pacienta naň. V praxi sú časté situácie, keď sa lekár musí rozhodnúť aj napriek určitým rizikám výkon urobiť, pretože jeho výsledok je potrebný buď na zlepšenie kvality života alebo ďalšiu úspešnú liečbu pacienta.
Nezastupiteľné miesto v príprave pacienta má rozhovor a informovaný súhlas pred lekárskym výkonom. Ak pacient poučenie podpíše, pre lekára to síce znamená určitú ochranu, ale nie absolútnu. Ak sa mu stane komplikácia, informovaný súhlas ho zodpovednosti za ňu nezbavuje, hoci ak by ho nemal od pacienta podpísaný, porušil by tým ustanovenie § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z. čím by sa mohol vystaviť aj trestnoprávnej zodpovednosti. Zákon síce podpis explicitne neprikazuje, ústna forma súhlasu, bez príslušnej obrazovej alebo
zvukovej dokumentácie, by sa v praxi dokazovala len veľmi ťažko. Samotné poučenie a dokumentovaný informovaný súhlas však výskyt komplikácii neminimalizuje.
Čo má robiť pacient, prípadne jeho príbuzní, ak už k takejto nepríjemnej situácii dôjde? Ono je to síce ťažké, ale mal by sa správať presne tak, ako jeho lekár. Zachovať si chladnú hlavu a snažiť sa o to isté, o čo ide aj lekárovi. Teda všetkými dostupnými prostriedkami minimalizovať rozsah škôd na svojom zdraví, ktoré mu komplikácia lekárskeho výkonu spôsobila. V praxi to znamená neznervózňovať a nezdržiavať lekára zbytočnými otázkami a riadiť sa jeho pokynmi. Ak pacient vidí, že lekár má skutočnú snahu odvrátiť hroziace nebezpečenstvo a dostať zdravotný stav pacienta do normálu, mal by mu v tom pomôcť aspoň svojou trpezlivosťou.
Po vyriešení komplikácie, nech už skončila akokoľvek, by malo nasledovať stretnutie pacienta resp. jeho príbuzných s lekárom. Mali by hľadať spoločné riešenie, ktoré by aspoň čiastočne zmiernilo utrpenie pacienta počas, resp. po komplikácii lekárskej starostlivosti.
Ak nedošlo k úmrtiu alebo trvalým následkom na zdraví pacienta a ak má pacient a jeho rodina pocit, že lekár pre odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva a minimalizáciu následkov komplikácie urobil maximum, je vhodné, ak sa situácia rieši podľa § 421a Občianskeho zákonníka a Zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť...
Podľa §421a Občianskeho zákonníka je za škodu zodpovedný každý zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa takáto udalosť stala a tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť. Zákon č. 437/2004 Z.z. vymedzuje presný postup a bodovo resp. finančne ohodnocuje každú takúto komplikáciu nielen lekárskej starostlivosti. Hoci úkony, ktoré sú spojené s realizáciou a naplnením litery uvedených zákonov, môže pacient urobiť aj sám, je vhodné túto činnosť zveriť advokátovi. Ten vykoná príslušné kroky a zabezpečí aj konečné riešenie formou finančnej náhrady pre poškodeného pacienta v zmysle platnej legislatívy.
Každý neštátny lekár má pre podobné prípady uzatvorenú povinnú poistku v komerčnej poisťovni, ktorá vo väčšine prípadov uvedenú škodu za neho pacientovi nahradí.
Ak komplikácia skončila vyššie uvedeným spôsobom, podávať sťažnosti na prešetrovanie postupu lekára na príslušné inštitúcie (napr. Úrad pre dohľad, či Krajský úrad alebo lekársku komoru) len zbytočne predĺži čas čakania pacienta na náhradu za bolesť a prípadné sťaženie spoločenského uplatnenia.
Iná situácia nastáva, ak komplikácia skončila trvalými zdravotnými následkami alebo smrťou pacienta. Tu už ide o trestnoprávnu zodpovednosť a jej riešeniu cez uvedené inštitúcie a orgány činné v trestnom konaní sa prakticky nemožno vyhnúť.

(písané pred r. 2010 pre blog.sme.sk)

POZRI
Komplikácie lekárskej starostlivosti – časť I.
Komplikácie lekárskej starostlivosti – časť III.


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2020 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené