Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 5. jún. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Ochrana osobných údajov

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spracovávaných spoločnosťou GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

správca toho webu vydáva tieto pravidlá.      

1. Osobné údaje z formulárov, zasielaných prostredníctvom nášho webu používame výlučne pre potrebu objednávania vyšetrení alebo poskytovania rád v našej virtuálnej ambulancii.
2. Všetky osobné údaje zasielané elektronicky cez náš web, po použití na uvedené účely sú z nášho informačného systému (IT) nenávratne zmazané.
3. Každý žiadateľ o radu alebo elektronické objednanie vyšetrenia musí pred odoslaním formulára vyjadriť súhlas s týmito pravidlami zaškrtnutím príslušného poľa vo formulári.
4. Každý pacient našej kamennej ambulancie musí podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov, bez ktorých nie je možné mu poskytnúť zdravotnú starostlivosť.
5. Tento súhlas môže žiadateľ kedykoľvek odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu geanz (at) gastroenterolog.com alebo SMS na 0940 890 823 s textom „odvolávam súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som poskytol zaslaním formulára cez web. Moje údaje vo formulári boli nasledované - Meno alebo nick..... e-mail.........“   V zaslanej správe musí byť jednoznačne uvedené kto o zrušenie súhlasu žiada. Môže tak urobiť iba ten, kto súhlas poskytol. Toto odvolanie súhlasu sa vzťahuje len na údaje vo virtuálnej ambulancii, nakoľko vymazanie osobných údajov z archívu kamennej ambulancie je možné najskôr až po uplynutí 20 rokov od posledného vyšetrenia.          .

Kto spracováva Vaše osobné údaje? Spracovanie osobných údajov vykonáva majiteľ a konateľ spoločnosti MUDr. Jozef Klucho.

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?
Spracovanie a získavanie Vašich osobných údajov potrebujeme k vykonávaniu našej činnosti, poskytovaniu odborných rád vo virtuálnej a zdravotníckych služieb v kamennej ambulancii. Bez Vašich osobných údajov by táto naša činnosť, ktorú vykonávame aj na Vašu žiadosť nebola možná..  

Aké údaje spracovávame? Vo virtuálnej ambulancii a v objednávkovom formulári bude Vaše meno nahradené iniciálami, s uvedením Vášho veku, aby sa tak sťažila identifikácia odosielateľa. Verejne prístupné bude len meno bez priezviska alebo nick (prezývka, ktorú si sami vyberiete).a text Vašej otázky, pozostávajúci z popisu Vašich ťažkostí, vykonaných vyšetrení, doterajšej liečby a prekonaných ochorení, bez zverejnenia e-mailu alebo IP adresy odosielateľa. K týmto údajom má prístup len majiteľ webu a prevádzkovateľ webhostingu, resp. ním poverené osoby, ktoré sú viazané internými smernicami poskytovateľa webhostingu o ochrane osobných údajov. V kamennej ambulancii spracovávame meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt, meno osoby, ktorej je možné poskytnúť informácie o pacientovi a telefonický kontakt na ňu a zdravotnú poisťovňu pacienta. Okrem toho spracovávame všetky údaje, ktoré sa týkajú Vášho vyšetrenia.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
K osobným údajom zasielaným prostredníctvom formulárov na webe www.gastroenterolog.com má prístup MUDr. Jozef Klucho a aktuálny poskytovateľ webhostingového riešenia spoločnosť Webglobe, a.s. Stará Prievozská 1349/2 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, www.wy.sk . Za manipuláciu s osobnými údajmi na webhostingoivom serveri je zodpovedný jeho majiteľ a ním poverené osoby. K osobným údajom v ambulancii má okrem spracovateľa prístup sestra, pracujúca v ambulancii (t.č. Ágnes Urbanová).

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?  Vo virtuálnej ambulancii všetky osobné údaje spracovávame výlučne s Vašim súhlasom a ich poskytovanie tretím stranám je vylúčené.
V kamennej ambulancii Vaše údaje spracovávame na základe Vašej žiadosti o vyšetrenie a poskytujeme ich v prípade potreby nasledujúcim subjektom
   - Vašej zdravotnej poisťovni
   - zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadeniam, ktorých súčinnosť je potrebná pri Vašom vyšetrení a liečbe.
Poskytovanie Vašich osobným údajov na komerčné účely je vylúčené.

Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi? Vo virtuálnej ambulancii sú anonymne zverejňované údaje žiadateľov o radu v našej poradni. Prílohy, obsahujúce citlivé zdravotné údaje sú okamžite po spracovaní odpovede z nášho informačného systému a zo serveru webhostihngu natrvalo zmazané., V kamennej ambulancii ich spracovávame v papierovej i elektronickej forme a archivujeme po dobu 20 rokov v zmysle zákona.

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Môžete požiadať o informácie, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, aj o prístup k nim, pokiaľ už neboli nenávratne zmazané (napr. z virtuálnej ambulancie). Ak si myslíte, že spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, máte právo

-požiadať nás o vysvetlenie alebo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

-žiadať o nápravu, resp. vymazanie osobných údajov

V tomto prípade Vám môžeme Vyhovieť len v rámci virtuálnej ambulancie, nakoľko archivovať osobné údaje a zdravotnú dokumentáciu v kamennej ambulancii nás zaväzuje zákon aj v prípade, že už v budúcnosti našu ambulanciu nenavštívite, archivovať Vašu zdravotnú dokumentáciu musíme 20 rokov.  

-podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov

O Vašej námietke, ktorá musí byť podaná písomne, Vás budeme rovnako písomne informovať do 30 dní od jej doručenia poštou alebo e-mailom. .

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

1. Prevádzkovateľom portálu www.gastroenterolog.com a kamennej gastroenterologickej ambulancie je spoločnosť GASTROENTEROLÓG s.r.o. J.Kráľa 3, 940 01 Nové Zámky, IČO:45 723 966, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. s.r.o. vložka č. 27486/N, zastúpená majiteľom a konateľom MUDr. Jozefom Kluchom.

2. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je MUDr. Jozef Klucho, korešpondenčná adresa je totožná s adresou sídla spoločnosti, e-mail pre námietky k osobným údajom je
geanz (at) gastroenterolog.com

3. Účelom a právnym základom spracovávania osobných údajov
je vykonávanie zdravotnej starostlivosti na základe zákona č. 576/2004 Z.z. v z.n.p. a sním súvisiacich zákonov a právnych predpisov, najmä zákona č. 578/2004 Z.z. v z. n. p. a tiež zákona č. 153/2013 Z.,z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Explicitný súhlas pacienta pri spracovaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zákon nevyžaduje.   

4. Dotknutými osobami sú klienti portálu www.gastroenterolog.com, žiadajúci virtuálnu konzultáciu alebo objednávku vyšetrenia prostredníctvom formulára na webe a pacienti kamennej gastroenterologickej ambulancie.


5. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018

V Nových Zámkoch dňa 20.3.2018                                   
MUDr. Jozef Klucho
majiteľ a konateľ
GASTROENTEROLÓG s.r.o.
      v. r.  
Verzia 2.1

POZRI:
Ako používať súbory cookies

© 2001-2022  jozef.klucho
Všetky práva vyhradené