Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 17. jún. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Hemoroidy ("zlatá žila")
sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak sú malé, vôbec nespôsobujú problémy alebo ak, tak len občas, trvajú krátko a sú ľahko zvládnuteľné. Iným zas naopak, sa hemoroidy často zapaľujú alebo krvácajú. To. či uvedené problémy má pacient viac alebo menej často, závisí od mnohých faktorov, ako sú veľkosť, lokalizácia hemoroidov, pridružené choroby a pod.
E t i o l ó g i a  a  p a t o g e n é z a  h e m o r o i d o v. Ide o ochorenie, pri ktorého vzniku sú podstatné faktory genetické, i faktory mimogenetické. Z nich sa najčastejšie uvádza oslabenie cievnej steny žíl konečníka, nesprávne defekačné návyky, ochorenia malej panvy resp. ochorenia so zvýšeným vnútrobrušným tlakom, obezita, či sedavý spôsob života.     
Patogenéza vzniku hemoroidov doteraz nie je uspokojivo objasnená. Predpokladá sa, že na ich vzniku sa zúčastňuje zhoršený odtok krvi z hemoroidálnych plexov pri tlaku na ne, pričom tento tlak môže mať rôzne príčiny od tvrdej stolice až po ochorenia malej panvy (teória blokády venózneho odtoku). Predpokladanými možnosťami vzniku hemoroidov sa zaoberá aj teória prolapsu (pri nesprávnych defekačných návykoch) a teória hypertenzie análneho kanálu (napr. pri procesoch v malej panve).
K l a s i f i k á c i a hemoroidov. Z hľadiska lokalizácie sa delia na vnútorné,  vonkajšie a prechodné. Iný typ klasifikácie je podľa veľkosti.
I. stupeň    zahŕňa spravidla malé hemoroidy, ktoré len mierne vyčnievajú nad okolitú sliznicu a spravidla nerobia pacientovi ťažkosti a ak, tak len občas slabo krvácajú. Krvácanie sa objavuje väčšinou po tvrdej stolici a často sa zastaví samo alebo po niekoľkodňovej protihemoroidovej životospráve a lokálnej liečbe špeciálnymi čípkami  alebo masťami.
II. stupeň   tvoria o niečo väčšie hemoroidy, ktoré sa nevracajú späť do steny análneho kanála, ak pacient preruší tlačenie na stolicu. Tieto hemoroidy už spôsobujú pacientovi častejšie bolesti, svrbenie alebo krvácanie.
III. stupeň    tvoria hemoroidy  trvale vyčnievajúce do análneho otvoru aj keď pacient na stolicu netlačí. Tieto však po prerušení brušného lisu (tlačenia na stolicu) možno prstom vpraviť späť do análneho otvoru. Tu je ešte väčšia pravdepodobnosť  zápalu a krvácania ako pri vyššie uvedených stupňoch.
IV. stupeň    klasifikácie dosahujú hemoroidy značných rozmerov, ktoré  trvale vyčnievajú cez análny otvor a ani po prerušení tlačenia na stolicu ich nemožno dostať späť do análneho otvoru. Pri týchto hemoroidoch často vyčnieva aj časť sliznice konečníka, čím sa v okolí  konečníka vytvorí mechanicky veľmi zraniteľné miesto, z ktorého pacient obyčajne veľmi často krváca, hemoroidy a vyčnievajúca sliznica konečníka svrbia, zapaľujú sa a pri akútnom zhoršení môžu byť zdrojom neznesiteľných bolestí.
K o m p l i k á c i e sú pomerne časté najmä v III. a IV. štádiu. Najčastejšie ide o trhliny slizničného krytu, kedy sa dostavuje bežnými liečebnými metódami ťažko zastaviteľné krvácanie,  niekedy sprevádzané až neznesi- teľnou bolesťou v konečníku. Pacient v tomto stave  je prakticky vyradený z pracovného procesu a aj bežný život má veľmi komplikovaný až pokiaľ sa príčina tohto stavu neodstráni. Často si nemôže ani sadnúť, cíti trhavé bolesti v konečníku, ktoré sa stupňujú pri stolici a niekedy aj pri plnom močovom mechúri. Môže mať aj zvýšenú teplotu a celkové prejavy choroby (únava, slabosť...). Ďalšou nemenej častou komplikáciou je vytvorenie krvnej zrazeniny v hemoroide, ktorá upchá prietok krvi cez hemoroid. Tento sa výrazne zväčší (pacient si často nahmatá "hrčku" v konečníku alebo v jeho bezprostrednom okolí), zápali a môže dokonca prasknúť, čo opäť vyvolá krvácanie z konečníka  značného rozsahu. Tu je spravidla potrebný neodkladný chirurgický zákrok. Rakovina priamo z hemoroidov nehrozí, ale dlhodobé mechanické dráždenie konečníka pacienta, trpiaceho na hemoroidy môže vyvolať chronické zápalové zmeny v uvedenej oblasti, z ktorých sa neskôr rakovina môže vyvinúť. Hormonálna antikoncepcia nemá negatívny vplyv na hemoroidy ani na možné komplikácie, vyplývajúce z hemoroidov. Na tomto mieste je však žiadúce povedať, že ak mladá žena, ktorá ešte nerodila má hemoroidy, je pravdepodobné, že ak sa riadne neliečia, v tehotnosti, najmä v jej pokročilom štádiu, môže dôjsť k vyššie uvedeným komplikáciam častejšie ako mimo nej.
L i e č b a  hemoroidov je závislá od štádia a príznakov ochorenia. Spočíva v režimových opatreniach, lokálnom ale i celkovom podávaní liekov, lokálnom ošetrení chirurgickými alebo nechirurgickými postupmi.  
R e ž i m o v é   o p a t r e n i a  
D i é t a
má byť ľahko stráviteľná s vylúčením korenených jedál, alkoholu, čiernej kávy, sliného čaju najmä v akútnom štádiu. je treba dbať na dostatočný príjem tekutín a vlákniny. Dôležitú pozornosť treba venovať konzistencií (tvrdosti, resp. skôr mäkkosti) stolice, najmä v akútnom štádiu dbať na to, aby bola skôr mäkšia. Je treba vymedziť si dostatok času na akt vyprázdňovania stolice a nenechať sa pri to rušiť a rozptyľovať.  Teda na záchode žiadne rádio, cigarety, noviny a podobné zábavky. Berte si príklad  zo psa, radí pacientom letáčik renomovanej nemeckej farmaceutickej firmy Dr. Falk. Niečo pravdy asi na tom bude.  V životospráve treba pamätať na dostatočný príjem tekutín, vylúčiť zo stravy dráždivé, najmä korenené jedlá, silný čaj, čiernu kávu, cigarety, alkohol. Netreba zabúdať na pravidelný pohyb, vhodná je rekreačná chôdza,  turistika, nevhodné aktivity najmä v štádiu zhoršenia sú cyklistika, resp.jazda na sedadlových vozidlách (motocykel).
M e d i k a m e n t ó z n a   l i e č b a
môže byť lokálna, kedy sa hemoroidy ošetrujú priamo aplikáciou mastí alebo čapíkov, prípadne sa do nich vstrekujú látky (napr. etoxysklerol), ktoré ich postupne upchávajú a tak zabraňujú opakovaniu sa krvácania alebo celková, kedy sa podávajú tablety zlepšujúce prietok krvi cez hemoroid s protizápalovými a inými na proces hojenia priaznivo pôsobiacimi účinkami. V liečbe možno použiť aj podporné prírodné látky (dubová kôra a iné, v lekárni voľne dostupné prípravky).
A k o   s i   s p r á v n e   a p l i k o v a ť   p r o t i h e m o r o i d o v ú   l i e č b u ?
Masť a čapíky aplikujeme zásadne po hygiene konečníka, najlepšie po niekoľkominútovom kúpeli. Voda kúpeľa by nemala byť ani veľmi studená, ani horúca. Po kúpeli treba konečník dobre osušiť (najlepšie jednorazovou utierkou, prípadne na osušenie možno použiť aj studený vzduch z fénu, najmä ak sú hemoroidy citlivé a prečnievajú cez konečník). Masťou si jemne vymasírujeme okolie konečníka,  prípadne si ju vytlačíme na gumený prst alebo rukavicu a vmasírujeme aj do konečníka asi do hĺbky 1-2 cm, krúživými pohybmi po celom obvode konečníka. Čapíky zavádzame jemne a pomaly. Najlepšie je čapík nezavádzať príliš hlboko do konečníka a po zavedení ho pridržať tak, aby sa rozpustil v koneční- kovom otvore prípadne pár centimetrov za ním (tam majú na hemoroidy najväčší efekt). Po aplikácií čapíka by mal pacient do jeho rozpustenia ležať na bruchu alebo na boku. Dobrý efekt majú aj sedacie kúpele vo vlažnom odvare z dubovej kôry. Niekedy priaznivo pôsobí na vonkajšie, prípadne vnútorné hemoroidy, ktoré sú vystúpené cez konečník aj niekoľkominútové sprchovanie konečníka nie príliš silným prúdom vody najprv vlažnej, neskôr až studenej prípadne ľadovej, podľa toho, akú pacient znesie. Aplikáciu mastí, čapíkov, kúpeľov, prípadne sprchovanie môžeme aplikovať niekoľkokrát, minimálne však aspoň dvakrát  denne, teda ráno a večer.
Š p e c i á l n e  c h i r u r g i c k é  a  n e c h i r u r g i c k é  l i e č e b n é  p o s t u p y.
Medzi chirurgické postupy patrí okrem klasickej operácie hemoroidov aj tzv. mikrochirurgická operácia, ktorá sa vykonáva len na niektorých pracoviskách v SR. Jej prednosťou v porovnaní s klasickou chirurgickou hemoroidektomiou (odstránením hemoroidov chirurgicky, teda podviazaním a vyrezaním) je šetrnejší spôsob zákroku a väčší komfort pacienta po zákroku. Trombotizované hemoroidy, teda zapálené uzly s prítomnou krvnou zrazeninou, sa riešia zásadne chirurgicky. Ide o malý chirurgický ambulantný zákrok, pri ktorom sa zrazenina z hemoroidálneho uzla vyberie, čo pre pacienta znamená takmer okamžitú úľavu od bolesti.    
K novším spôsobom liečby hemoroidov patrí aj laserová liečba. Tiež sa vykonáva len na špecializovaných pracoviskách vybavených príslušnou technikou a školeným personálom. Iné možnosti liečby hemoroidov sú napr. kryoterapia (liečba chladom, kedy sa pomocou špeciálneho prístroja aplikuje na hemoroid tekutý dusík), podväzovanie hemoroidov (nasadzovanie gumenných prstencov na hemoroidy, následkom zastavenia prietoku krvi hemoroidom, tento odumrie a po čase sa v jeho mieste vytvorí tvrdý uzlík), po ktorom sa podľa potreby ešte aplikuje infračervené ožarovanie. Žiadna z vyššie uvedených metód však nezaručuje celoživotné odstránenie hemoroidov, ktoré sa po čase
(mesiacoch až rokoch) môžu vytvoriť znova, väčšinou však na inom mieste ako boli pôvodne ošetrené uzly.  Jedným z novších endoskopických invazívnych postupov liečby hemoroidov je elektrokoagulačná liečba prístrojom HEMORON ktorú realizujeme aj u nás. Uvedená liečba spočíva v elektrokoagulácií (zastavením krvácania alebo prietoku krvi cez hemoroid) aplikáciou impulzného monofázického elektrického prúdu pomocou špeciálneho prístroja.
H e m o r o i d y  a  t e h o t e n s t v o. Žena, ktorá trpí na túto chorobu už pred počatím, môže predpokladať, že choroba sa jej v tehotnosti alebo po pôrode veľmi pravdepodobne môže zhoršiť. Preto je vhodné, ak žena o tejto svojej diagnóze vie, liečiť ju najlepšie už pred počatím. Ak sa príznaky hemoroidálneho ochorernia objavili u ženy až v tehotnosti, liečba je závislá jednak od štádia tehotnosti a tiež od štádia hemoroidálnej choroby. Prvé, prípadne druhé štádium hemoroidov (popis viď vyššie) nepredstavuje závažnejší liečebný problém v hociktorom štádiu tehotnosti. Krátkodobá lokálna liečba čapíkmi a masťami do 7 dní, prípadne kúpele v dubovej kôre nemajú na priebeh tehotenstva prakticky žiadne vedľajšie nepriaznivé účinky. Ako už bolo uvedené, najmä tretie a štvrté štádium hemoroidálnej choroby by sa u ženy malo riešiť ešte pred počatím. Ale ak sa tak nestane a náhodou sa počas tehotnosti objavia problémy s hemoroidmi, liečba môže byť buď lokálna, ako je uvedená vyššie (kúpele v dubovej kôre a kalcovú masť možno aplikovať aj dlhodobo) alebo celková (preparátmi s obsahom prírodných látok - flavonoidov v mikronizovanej forme. Tie sú vhodné aj na liečbu hemoroidálneho ochorenia počas dojčenia.) Ak dôjde k zaškrteniu a/alebo trombotizácii hemoroidálneho uzla, čo je stav veľmi bolestivý, treba ho riešiť chirurgicky bez ohľadu na štádium tehotnosti. Po pôrode, resp. šestonedelí by mala lokálna a celková liečba podľa potreby pokračovať. Ak sa žena už po šestonedelí cíti natoľko fyzicky zdatná, treba si naplánovať ošetrenie hemoroidov, ktoré bude mať trvalejší efekt. Tu sa už môžu použiť všetky známe spôsoby liečby hemoroidov od elektrokoagulácie, cez sukčnú ligáciu až po laserovú resp. inú chirurgickú terapiu (napr.Longovou metódou).
H e m o r o i d y  a  o k u l t n é  k r v á c a n i e   U pacienta s hemoroidmi je test na okultné krvácanie z hrubého čreva úplne zbytočný, pretože je väčšinou pozitívny a nemusí nič vypovedať o ochorení čreva. V takom prípade sa treba riadiť príznakmi alebo v rámci prevencie vekom pacienta 50+ Taký pacient môže absolvovať preventívnu kolonoskopiu aj bez testu stolice na OK.
Elektrokoagulačná liečba hemoriodsov prístrojom Hemoron sa vykonáva aplikáciou špeciálne upraveného monofázického prúdu do vyživovacej cievy hemoroidu, ktorá po aplikácii prúdu odumrie, čím hemoroid prestane byť vyživovaný, čím sa zabráni opakovanéímu krvácaniu z neho. Ošetrenie nie je extrémne bolestivé, pacient môže pociťovať jemné mravvčenie v konečnéku. U zvlášť citlivých pacientov je možné použiť lokálny opich Mesocainom.   
I n d i k á c i a m i sú vnútorné hemnoroidy I-IV. štádia, avšak pri hemoroiidoch IV. štádia nemusí byť liečba vždy úspešná. 
K o n t r a i n d i k á c i a m i  sú tehotenstvo a kardiostimulátor.  Opatrnosť je potrebná pri poruchách zrážania, hoci toto kontaindikáciou nie je.  
P r í p r a v a  p a c i e n t a: Deň pred vyšetrením tekutá strava. V deň vyšetrenia od rána už len tekutiny. Asi hodinu pred vyšetrením podať salinickú klyzmu. Pri zákroku paciernt spravidla leží na ľavom boku. Zákrok trvá max. 15-20 min. aj s prípravou. Po zákroku pacient odchádza bez nutnoisti jeho sledovania. Šoférovať môže. 
P o  v ý k o n e  je vhodné dodržiavať proitihemoroidový režim, použiť lokálnu alebo celkovú liečbu podľa stavu je prospešné. Ďalší zákrok sa spravidla vykonáva o 2-4 týždne.   


POZRI:
Choroby v gastroenterológii
Rady pacientom s ochoreniami konečníka

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené